voorwaarden

 

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den


Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998

Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM

Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer


Art. I Algemeen

1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken

van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van

leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle

bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht,

voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen

inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de

opdrachtnemer niet aanvaard.

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en

inspectie

In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

- de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze

leveringsvoorwaarden verwijst;

- de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde

aanbieding is gericht.

- dienst: de aanneming van werk


Art. II Aanbieding

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst

door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en

gedurende normale werkuren.


Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komst deze

tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de

opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de

schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtondernemer

in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de

opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de

in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk

vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan

wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging

uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met

ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer

niet dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.


Art. IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief

omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende

overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens

incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens

voorzover in de voorwaarden anders is bepaald. Onder fabriek

wordt verstaan het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst

één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging onderaan –

ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden –

is de

op dr achtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs

dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer

begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te

brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem

bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid

2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige

toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen woerden, tenzij anders is

overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de

opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen,

berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d.

moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in

rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de

opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten,

modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs

begrepen en woerden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier

zake door de opdrachtnemer betaalde kosten worden beschouwd

als voorschot ten laste van de opdrachtgever.

7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te

monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig

opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats

en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de

voorafgaande leden niet in de prijs zijn bedrepen of die in art. VII zijn

vermeld. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer zullen

woerden doorberekend.


Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen,

modellen, gereedschappen e.d.

1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven

e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en

voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen

ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende

opdrachtbevestiging.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de

door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen,

programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten

grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten

e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn

daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er

voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de

overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de

opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend

gemaakt of gebruikt.


Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de

uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden,

gegevens, vergunningen e.d.;

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de

werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten’

d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen

volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de

werkzaamheden bij vooruitbetaling dienst te worden voldaan.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt

de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van

totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of

-week.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de

overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige

levering van de voor de uitvoering van het werk door de

opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de

opdrachtnemer vertraging ontstaan ten gevolge van wijziging

van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de

uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig

worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd

wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is

overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen

wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de

opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en

onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot

nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking

tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd

verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de

opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door

de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking

tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer

geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen

recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de

overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke

oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder

rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van

werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele

boete moet geacht worden in de plaats te komen van een

eventueel recht van d opdrachtgever op schadevergoeding. Een

zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van

de levertijd het gevolg is van overmacht.


Art. VII Montage/installatie

1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk

voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,

voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de

opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking

van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en

voorzover die uitvoering door of vanwege de opdrachtgever

wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde

verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in

ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats

van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan

aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale

werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit

noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit

tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen,

de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor

het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn

voor het benodigde transport;

d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag

en montage;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal,

gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen,

hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten,

poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit,

stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder

begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever

normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de

juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn

genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle

maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde

in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke

overheidsvoorschriften te voldoen;

h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden

producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

3. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel

gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor

rekening van de opdrachtgever.

4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van

overeenkomstige toepassing.


Art. VIII Keuring en overnamebeproeving

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14

dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3

respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen –

binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze

termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van

gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn

geaccepteerd..

2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de

opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is

overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer

in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede

die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de

opdrachtnemer nodig acht. De overnamebeproeving zal

onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in

tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden.

Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en

gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever

niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het

product geacht te zijn geaccepteerd.

3. De opdrachtgever stelt voor de overnamebeproeving en voor de

eventuele test de benodigde faciliteiten, waaronder die als

bedoeld in art. VII lid 2 sub f.,alsmede representatie monsters

van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende

mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van

de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene

gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk

kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan

niet voldoet is lid 2, laatste zin, van toepassing.

4. In geval van onbetekende tekortkomingen, met name die welke

het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks

beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen

worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal

zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

5. Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot

nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie

volgens de voorgaande leden elke vordering van de

opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van

de opdrachtnemer uitsluiten.


Art. IX Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art.

VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en

indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan,

behoudens voorzover aan grove schuld van de opdrachtnemer

te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in

verzuim blijft met de afname van het product zal de

opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het

product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde,

gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever

over wanneer al het door de opdrachtgever aan de

opdrachtnemer uit hoofde van leveringen op werkzaamheden

verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de

opdrachtnemer is voldaan.

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot

ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal

aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen ten einde de

opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2

opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door

terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe

eventueel benodigde demontage.


Art. X Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de

overeengekomen prijs geschieden in 2 termijnen: 1/3 (één

derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de

overeenkomst; 2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na

levering volgens art. VI lid 3.

2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de

opdrachtgever in rekening is gebracht.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te

geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door

hem aan te wijzen rekening.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeenkomen

termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te

zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling

het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen

naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland

geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn

vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Art. XI Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de

opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door

hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor

gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij

keuring respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare

gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever

bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel

VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct

gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer

toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige

afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring

respectievelijk overnamebeproeving niet-waarneembare

gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegen vinden in

ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer.

Indien montage/installatie van het product door de

opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde

garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat de

montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid,

met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder

geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI

lid 3 zijn verstreken.

3. onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen

door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of

vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf

van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter

vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige

zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reisen

verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn

voor rekening van de opdrachtgever.

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in

dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften

dan wel ander dan het voorziene normale

gebruik’

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder

begrepen de opdrachtgever;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of

kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte

materialen respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de

opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt.

g. Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op

uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast,

alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde

materialen en zaken;

h. Door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen,

voorzover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft

verstrekt.

5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan

enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer

gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende

overeenkomst voorvloeit, si de opdrachtnemer met betrekking tot

geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook

genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot

demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het

product over of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde

van garantie.

6. Reclamering terzake van gebreken dienst zo spoedig mogelijk na de

ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken

van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij

overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de

opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt.

Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige

reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn

garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de

vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.

8. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of

revisiewerkzaamheden of ander diensten wordt, tenzij anders is

overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van

de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een

periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele

verplichting van de opdrachtnemer om in geval van

ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voorzover

ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in

dat geval van overeenkomstige toepassing.

9. Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties,

advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie

gegeven.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn

garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de

verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de

opdrachtnemer gesloten overeenkomst.


Artikel XII Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot

nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden

omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en

behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de

opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, anders indirecte

schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens

derden, uitgesloten.

3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van

derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de

opdrachtgever verstrekte gegevens;

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de

opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen,

halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te

hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard

ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren

respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle

aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor

de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze

voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is

uitgesloten.


Art. XIII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden

verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke

omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen

van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de

overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinder, alsmede, voorzover

daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,

burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,

transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het

bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.


Art. XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst

ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om

zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de

overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij

de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot

enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de

opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde

daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor

gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid

1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen

van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem

gereserveerde, in verwerking genomen en gefabriceerde

grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor

de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In

geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever

gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin

verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen,

bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken

voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan

wel voor diens rekening te verkopen.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet

aan enige verplichting , die voor hem uit de met de

opdrachtnemer gesloten overeenkomst, of uit een daarmee

samenhangende overeenkomst voorvloeit, dan wel indien

goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet

in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen

jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van

faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of

gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het

bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de

overdracht van een belangrijk del van zijn vorderingen, is de

opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en

zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk

van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te

schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks

zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie

gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder

toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de

opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij

verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of

gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte

overeenkomst(en).

4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de

overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek

van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de

opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is

de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de

overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking

genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,

onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de

opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding

krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen

voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden –

onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane

termijn en van de ten gevolge van de ontbinding door de

opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever

gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de

daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke

waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor

rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan

wel voor diens rekening te verkopen.

5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende

kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.


Art. XV Geschillen

1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en

onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een

voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de

bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen

die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst,

waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten

dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere

overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige

overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden

beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt

benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad

van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –Handel, gevestigd te

Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de

statuten van die Raad.


Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel op

gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederland

recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa